Algemene voorwaarden

12. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Artikel 1 – DefinitiesIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 MBDB: Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V.

1.2 Cliënt: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MBDB eenOvereenkomst heeft gesloten of wenst te

sluiten, waaronder maar nietbeperkt tot die partijen, die in de uitoefening van hun beroep of bedrijfleaseovereenkomsten

afsluiten met derden om zaken (voertuigen) aandeze derden ter beschikking te stellen.

1.3 Overeenkomst: iedere (koop)overeenkomst die tussen MBDB en Cliënttot stand komt en elke wijziging, aanvulling

en/of uitbreiding daarop.

1.4 Diensten: alle prestaties – anders dan de levering van roerende zaken(hierna ook wel ‘zaken’) – die door MBDB

worden verricht ter uitvoeringvan een Overeenkomst, zoals diensten en aanneming van werk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die zijnuitgebracht door MBDB en op Overeenkomsten

gesloten met MBDB metbetrekking tot de levering van roerende zaken en/of het verrichten vanDiensten door

MBDB.2.2 Eventuele voorwaarden van Cliënt, waaronder begrepen aanvullingen en/of wijzigingen van deze voorwaarden,

zijn niet van toepassing.

2.3 MBDB behoudt zich het recht voor deze voorwaarden met onmiddellijkeingang te wijzigen door schriftelijke kennisgeving

aan Cliënt. De wijzigingof wijzigingen zal of zullen gelden voor alle aanbiedingen en Overeenkomsten,die

na de ingangsdatum van de wijziging(en) worden aangeboden ofgesloten. De wijziging of wijzigingen zal of zullen

tevens gelden voor alleaanbiedingen en Overeenkomsten, die voor die datum zijn aangeboden ofgesloten, indien en

voor zover de wijziging of wijzigingen de rechten vanCliënt daaruit voortvloeiende niet beperken. Wijzigingen kunnen

wordenbeperkt tot een of meerdere (categorieën van) aanbiedingen of Overeenkomsten.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig momentgeheel of gedeeltelijk nietig zijn of

vernietigd worden, dan blijft hetoverige in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. MBDB en Cliëntzullen op dat

moment in overleg treden om nieuwe bepalingen, ter vervangingvan de nietige of vernietigde bepalingen, overeen te

komen, waarbijzoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepalingen inacht worden genomen.

2.5 Deze voorwaarden zullen, nadat zij deel van enige Overeenkomst tussenMBDB en Cliënt zijn gaan vormen, deel

uitmaken van iedere daarnagesloten Overeenkomst tussen MBDB en Cliënt, dan wel aanbiedingvan MBDB, ook indien

niet meer naar de toepasselijkheid van dezevoorwaarden is verwezen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anderszijn

overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van MBDB zijn steeds vrijblijvend.De aanbiedingen en prijsopgaven van MBDB

zijn gebaseerd op de ophet tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen enspecificaties. Mondelinge

aanbiedingen of toezeggingen van MBDB zullenMBDB alleen binden indien MBDB deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Afbeeldingen, vorm, ontwerp, tekeningen, kleur, opgaven van capaciteitenen verdere omschrijvingen van de zijde

van MBDB gelden ter aanduidingen zijn niet bindend, tenzij MBDB uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

3.3 In geval van tussentijdse modelwijzigingen is MBDB gerechtigd hetgewijzigde model te leveren. Ook is MBDB

zonder medeweten van Cliëntgerechtigd om technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in doorMBDB

verkochte of bij MBDB ter reparatie aangeboden zaken, waaronderuitrusting en onderdelen daarvan.

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

4.1 MBDB is gerechtigd om naar eigen keuze bestellingen te aanvaarden ofte weigeren. Overeenkomsten tussen

MBDB en Cliënt komen tot standdoordat MBDB een door Cliënt op basis van haar aanbiedingen en prijsopgavengedane

bestelling onverkort schriftelijk aanvaardt. In geval eenbestelling wordt gedaan via elektronische weg

komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat MBDB de onverkorte aanvaarding daarvan in het daarvoor

bestemde systeem invoert en deze voor Cliënt raadpleegbaarwordt. Daarnaast komen Overeenkomsten tussen MBDB

en Cliënttot stand doordat MBDB met de uitvoering van de bestelling is begonnen.

4.2 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden (zoals in art. 2.3 en 3.3), dienen overeengekomen wijzigingen,

aanvullingen en/of uitbreidingen met betrekking tot een Overeenkomst schriftelijk tussen beide partijen te worden

bevestigd.

4.3 Tussen MBDB en Cliënt komt uitdrukkelijk geen Overeenkomst tot stand,indien Cliënt voornemens is om het

nieuwe voertuig (binnen zes maandenna levering) door te verkopen en/of buiten de EU/EFTA wenst te brengen(te exporteren).

Indien eerst na uitvoering van de Overeenkomst blijkt van doorverkoop en/of export uit de EU/EFTA van het

nieuwe voertuig door Cliënt binnen zes maanden na levering, is MBDB gerechtigd de Overeenkomstte ontbinden, met

verschuldigdheid van Cliënt van de bedragenzoals opgenomen in artikel 9.7.

Artikel 5 – Levering, leveringstermijnen, (leverings)risico

5.1 De opgave van de levertijd door MBDB geschiedt bij benadering en betreftgeen fatale termijn. Vervroegde aflevering

is te allen tijde toegestaan.

5.2 Levering geschiedt door het feitelijk ter beschikking stellen van de zaakaan Cliënt op een door MBDB aan te wijzen

plaats, waaronder begrepenhet door of namens Cliënt in ontvangst nemen van de zaak op een doorMBDB aan te wijzen

centraal depot.

5.3 Vanaf het tijdstip dat Cliënt is medegedeeld dat de zaak voor afleveringgereed staat, is de zaak voor rekening en

risico van Cliënt. Indien de zaakniet binnen acht dagen na dat tijdstip is afgehaald, is MBDB gerechtigdbewaarloon te

berekenen conform het in het bedrijf van MBDB of terplaatse geldende tarief.

5.4 Indien levering geschiedt op een andere dan door MBDB aan te wijzenplaats, is de zaak voor rekening en risico

van Cliënt vanaf het moment datde zaak de fabriek verlaat. Alle bijkomende kosten, waaronder transportendouanekosten,

zijn voor rekening van Cliënt.

5.5 Ter voorkoming van onduidelijkheid, overschrijding door MBDB van een(bij benadering aangegeven) levertijd geeft

Cliënt nooit de bevoegdheidom de Overeenkomst te ontbinden. Met in achtneming van art. 13.6 zalMBDB in dat geval

ook niet aansprakelijk zijn tegenover Cliënt.

5.6 Wanneer bij aankoop van een zaak door Cliënt tegen inruil van eenandere zaak, in afwachting van de aflevering

van de aan hem verkochtezaak, Cliënt de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaakgeheel voor zijn

rekening en risico zolang hij die zaak niet feitelijk aanMBDB heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft Cliënt eigenaar van

de in teruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud,schade, verlies en waardevermindering

voor zijn rekening. MBDB is nietgebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke afleveringvan de

in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benaderingaangegeven levertijd van de aan Cliënt verkochte zaak.

5.7 Indien blijkt dat een door Cliënt verstrekte opgave betreffende essentiëlegegevens, zoals bouwjaar of kilometerstand

van het in te ruilenmotorvoertuig, onjuist is of indien blijkt dat het in te ruilen voertuig tentijde van de feitelijke

levering in mindere staat verkeert dan bij de inruilis overeengekomen, zal de inruil naar keuze van MBDB geen

doorgangvinden of geschieden tegen een lager bedrag met dien verstande dat deOvereenkomst betreffende het door

MBDB verkochte nieuwe of gebruiktevoertuig in stand blijft.

5.8 MBDB verkrijgt door het sluiten van een Overeenkomst tot reparatie vaneen zaak de eigendom van de (te) vervangen

onderdelen, tenzij uitdrukkelijkanders is overeengekomen in deze Overeenkomst.

5.9 Het risico van door MBDB ter reparatie of anderszins onder het beheervan MBDB aanvaarde zaken blijft bij Cliënt,

behoudens in geval van opzetof grove schuld van MBDB.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 De prijzen van MBDB zijn exclusief BTW, en zonder aftrek of korting,tenzij anders is overeengekomen. De prijzen

van MBDB zijn berekend opbasis van feitelijke aflevering aan Cliënt. Bij levering elders, op verzoekvan Cliënt, zijn de

eventueel hieraan verbonden hogere kosten voorrekening van Cliënt. De prijzen zijn vermeld in euro’s, tenzij nadrukkelijkanders

is vermeld.

6.2 Cliënt heeft niet het recht de Overeenkomst te (doen) ontbinden in gevalde prijs bij aflevering mocht afwijken van

de op het tijdstip van het sluitenvan de Overeenkomst geldende prijs.

6.3 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op teleggen heffingen worden te allen tijde door

MBDB aan Cliënt doorberekend,ook met betrekking tot vóór de inwerkingtreding hiervan gedaneaanbiedingen en/

of tot stand gekomen Overeenkomsten, zonder datCliënt het recht heeft de Overeenkomst naar aanleiding van een

dergelijkewijziging te ontbinden.

6.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service-, keurings- entransportkosten, en ook kosten van

rijklaar maken en omzetbelasting,niet in de prijs inbegrepen. Sleepkosten, zowel in binnen- als buitenland,worden

eveneens steeds apart in rekening gebracht.

6.5 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van Cliënt verrichteaanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst

zijn voor rekeningvan Cliënt.

6.6 Indien sprake is van koop van een nieuw voertuig met vier of meerwielen, waarvan het ledig gewicht met het laadvermogen

samen nietmeer bedraagt dan 3500 kg, dient Cliënt naast de aankoopprijs tevenseen recyclingsbijdrage te

betalen, zoals geregeld in de Wet Milieubeheer.Deze recyclingsbijdrage wordt afzonderlijk op de factuur vermeld.

Artikel 7 – Prijsopgave en termijn bij reparatie en onderhoud

7.1 Cliënt kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangenvan de prijs van de werkzaamheden, en

ook van de verwachte termijnwaarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegevenprijs en termijn

zijn bij benadering. Indien de opgegeven prijs met meerdan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden,

zal MBDBcontact met Cliënt opnemen om de meerkosten te bespreken. Cliënt is indat geval gerechtigd de Overeenkomst

met onmiddellijke ingang te ontbindenonder voldoening van de kosten van de door MBDB reeds verrichtewerkzaamheden.

7.2 Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijnzal MBDB Cliënt onverwijld daarvan op de

hoogte stellen met opgave vaneen nieuwe datum van aflevering.

Artikel 8 – Schadetaxatie

8.1 Indien MBDB in opdracht van Cliënt een schadetaxatie heeft verricht, zullenaan Cliënt de werkelijk gemaakte

kosten daarvan in rekening wordengebracht met een minimum van € 125,- exclusief BTW. Deze kostenworden niet in

rekening gebracht indien Cliënt aan MBDB een opdrachttot reparatie heeft verstrekt, dan wel indien (eveneens) de

koop van eenander voertuig met MBDB wordt overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden à contant of op een door MBDB aan te wijzenbankrekening bij de levering van de zaak

of onmiddellijk na het verrichtenvan de Dienst, zonder enige korting, inhouding of beroep op verrekening.Betaling

dient te geschieden in euro’s of een andere vrij inwisselbarevaluta tegen de wisselkoers die geldt op de datum waarop

de betalingwordt ontvangen.

9.2 Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk achtdagen na factuurdatum te zijn ontvangen,

zonder enige korting of beroepop verrekening.

9.3 MBDB is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingvan of zekerheidsstelling (op door MBDB

aan te geven wijze) voor hetalsdan verschuldigde bedrag van Cliënt te vorderen.

9.4 Indien betaling niet binnen de in lid 1 respectievelijk lid 2 vermelde termijnheeft plaatsgevonden, is Cliënt van

rechtswege in verzuim en vanaf defactuurdatum een rente ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderdmet 3% per

maand over het door Cliënt verschuldigde bedrag verschuldigd,waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele

maand wordtgerekend.

9.5 In het geval Cliënt:a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséancevan betaling indient,

dan wel beslag op een substantieel gedeelte van zijnvermogen wordt gelegd; ofb. tekortschiet in de nakoming van

zijn betalingsverplichtingen, wordennog verschuldigde bedragen, voor zover zij dat nog niet zijn, directopeisbaar en

heeft MBDB door het enkel plaatshebben van een vande genoemde omstandigheden het recht de met Cliënt gesloten

Overeenkomstzonder aansprakelijkheid met onmiddellijke ingang geheel ofgedeeltelijk te ontbinden zonder dat

enige ingebrekestelling of rechterlijketussenkomst vereist zal zijn, en heeft MBDB tevens het recht de nakomingvan

haar verbintenis(sen) voortvloeiende uit eventuele andere met deCliënt gesloten Overeenkomsten met onmiddellijke

ingang op te schorten.

9.6 Bij ontbinding van de Overeenkomst op grond van het in het vorige lidbepaalde is Cliënt verplicht zaken die Cliënt

op grond van de Overeenkomstonder zich heeft aan MBDB af te geven en ter vrije beschikking aanMBDB te stellen,

bij gebreke waarvan MBDB gerechtigd is deze zakenweg te (doen) halen ongeacht of deze zich onder Cliënt of onder

derdenbevinden.

9.7 Bij ontbinding van de Overeenkomst op grond van het in lid 5 of in artikel 4.3 bepaalde heeft MBDB recht op

(aanvullende) schadevergoeding,waarvan het bedrag wordt vastgesteld op ten minste 15% van hetfactuurbedrag,

vermeerderd met kosten en wettelijke (handels)rente,onverminderd het recht van MBDB op betaling van de werkelijk

geledenschade voor zover deze een hoger bedrag beloopt.

9.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening vanCliënt, ook indien buitengerechtelijk

kosten slechts zien op het verzendenvan slechts een of meerdere sommaties, waarbij deze kosten wordengesteld

op 20% van de gevorderde hoofdsom (inclusief BTW) met eenminimum van € 100,- exclusief BTW, onverminderd het

recht van MBDBop betaling van de werkelijke kosten voor zover deze een hoger bedragbelopen.

Artikel10 – Ruilaggregaten

10.1 Ruilaggregaten worden slechts verkocht tegen inlevering van een oud aggregaatvan hetzelfde merk en type, dat

niet gebroken, gescheurd, gelastof op andere wijze beschadigd of incompleet is en waarvan de vitaleonderdelen op

normale wijze te reviseren zijn.

10.2 Wordt een aggregaat met de in lid 1 van dit artikel genoemde gebrekeningeleverd, dan komen de daarmee verband

houdende hogere kosten tenlaste van Cliënt.

Artikel 11 – Garantie

11.1 Door MBDB wordt garantie verleend op geleverde zaken, aggregaten enonderdelen en/of verrichte Diensten conform

de aan Cliënt bekendgemaakteen overhandigde garantiebepalingen. Deze garantie is van toepassingmet uitsluiting

van alle andere rechten, en rechtsmiddelen. Dezegarantie en de (garantie)verplichtingen in artikel 12.3 vormen

de enigerechten van Cliënt en de enige verplichtingen van MBDB met betrekkingtot enige gebreken of non-conforme

zaken of Diensten of schending vaneen garantie, en zijn onderworpen aan artikel 12.

11.2 Indien de door MBDB verstrekte garantie (onderdelen van) zaken en/ofDiensten betreft die in opdracht van MBDB

door een derde werden geproduceerd,of waar in opdracht van MBDB een derde bij werd betrokken,dan is de garantie

beperkt tot die, die door die derde ten dien aanzien aanMBDB werd verstrekt.

11.3 MBDB garandeert de door haar verrichte reparatiewerkzaamhedengedurende een termijn van drie maanden, te

rekenen vanaf de dag van hetgereedkomen van de reparatie. Geconstateerde tekortkomingen dienenonverwijld aan

MBDB te worden vermeld. Geen garantie wordt verstrektop verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van

oneigenlijkgebruik of indien Cliënt of derden, zonder voorafgaande goedkeuring vanMBDB, werkzaamheden hebben

verricht die direct of indirect in verbandstaan met de door MBDB verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzienwaarvan

het beroep op de garantie wordt gedaan.

11.4 Ten aanzien van gebruikte motorvoertuigen of zaken of voor reparatieswordt door MBDB geen garantie verstrekt,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijkanders is overeengekomen.

Artikel 12 – Gebreken

12.1 Cliënt dient de zaken en Diensten bij levering te onderzoeken op aantallenen gebreken. Eventuele vorderingen

ten aanzien van direct constateerbaregebreken aan door MBDB geleverde zaken of verrichte Diensten dienenonmiddellijk

bij de levering van de zaak c.q. het moment van het verrichtenvan de Dienst schriftelijk bij MBDB te worden

ingediend op straffe vanverval van enige (garantie)aanspraak door Cliënt.

12.2 Eventuele vorderingen ten aanzien van niet direct constateerbare gebrekenaan door MBDB geleverde zaken of

verrichte Diensten dienen – op straffevan verval van enige (garantie)aanspraak door Cliënt – schriftelijk bij MBDBte

worden ingediend binnen 48 uur na ontdekking en in ieder geval binnen48 uur nadat Cliënt deze redelijkerwijs had

behoren te ontdekken.

12.3 Indien MBDB de vordering in verband met een gebrek gegrond bevindt, is MBDB slechts gehouden tot vervanging,

reparatie of terugname van hetgeleverde onder creditering van Cliënt, of in geval van Diensten, tot hetopnieuw

verrichten van de Dienst, dit ter keuze van MBDB.

12.4 Cliënten zullen niet gerechtigd zijn om vorderingen in verband met eengebrek in te dienen indien het gebrek

voortvloeit uit verkeerd gebruik, installatie,opslag, onderhoud of vervoer, of indien dat blijkt dat derden iets aande

zaak hebben veranderd of gerepareerd voor zover die veranderingenof reparaties betrekking hebben op de ingediende

vordering of onderdelenwaarvoor een dergelijke vordering wordt ingesteld.

12.5 Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij van tevorenschriftelijk door MBDB geaccordeerd. Deze

dienen franco te zijn verzondenen zo nodig deugdelijk verpakt te zijn.

12.6 Alle vorderingen van Cliënt voor betaling van een geldsom, reparatie ofvervanging van een zaak, het herstellen of

opnieuw verrichten van Dienstenof ontbinding van een Overeenkomst, op welke basis dan ook, vervallen ophet eerste

van de hierna genoemde momenten: (a) te late melding op basisvan artikel 12.1, of (b) 12 maanden na de leveringsdatum.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van MBDB jegens Cliënt onder deze voorwaarden ende aanbiedingen en Overeenkomsten

in artikel 2.1, op welke basis dan ook,is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkttot de

verplichtingen vermeld in artikel 12.3.

13.2 MBDB zal een aansprakelijkheidsverzekering sluiten met gebruikelijkevoorwaarden voor de branche waarin

MBDB actief is.

13.3 MBDB is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingenen schade door bedrijfsstagnatie. Hetzelfde geldt met betrekking tot alsgevolgschade te

kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade.

13.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheidvan MBDB beperkt tot de hoogte van

het bedrag van de oorspronkelijkefactuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door MBDB geslotenaansprakelijkheidsverzekering

wordt gedekt.

13.5 MBDB zal Cliënt onmiddellijk informeren indien het een (wettelijk vereisteof vrijwillige) product recall instelt of

uitvoert. Cliënt zal alle noodzakelijkemedewerking aan een dergelijke product recall verlenen. Cliënt zal alleinstructies

van MBDB opvolgen indien MBDB vaststelt dat aan Cliënt geleverdezaken uit de markt gehaald moeten worden,

dat gebruikers daarvanop de hoogte moeten worden gebracht of er enige andere maatregel moetworden genomen in

verband met de recall. De aansprakelijkheid van MBDBjegens Cliënt in verband met een product recall zal beperkt

zijn tot hetbedrag dat Cliënt daadwerkelijk als koopprijs voor de zaak – die uit de marktwordt gehaald – heeft betaald.

Cliënt zal een adequaat systeem hebbenwaarmee de zaken snel geïdentificeerd en getraceerd kunnen worden inverband

met een product recall.

13.6 Niets in deze voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van MBDBuit te sluiten of te beperken indien deze

het gevolg is van opzet of groveschuld van MBDB.

13.7 Ter volledigheid, indien partijen een separate overeenkomst hebben geslotenmet betrekking tot (de verwerking

van) persoonsgegevens (bijvoorbeeldeen verwerkersovereenkomst) dan zal de eventuele aansprakelijkheidsbepalingin

die separate overeenkomst voorrang hebben boven de aansprakelijkheidsregelingin deze voorwaarden, waaronder

die in dit artikel.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten demacht van MBDB die van dien aard is

dat naleving van de Overeenkomst inredelijkheid niet van MBDB kan worden gevraagd.

14.2 Onder dergelijke overmacht wordt in ieder geval verstaan:

(burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijkemobilisatie;

epidemieën, pandemieën en soortgelijke gebeurtenissen of omstandighedenen de gevolgen daarvan, waaronder

in ieder geval wordt begrepeneventuele overheidsmaatregelen in de breedste zin van het woord (zoalsmaar niet

beperkt tot lockdowns en soortgelijke maatregelen), ongeacht ofdeze voorzienbaar voor of bekend (konden) zijn

aan MBDB;- natuurrampen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overstromingen;

brand en andere storingen in het bedrijf van MBDB;

wijziging van mede op de Overeenkomst betrokken valutaverhoudingen ofvan andere factoren die de door MBDB

berekende prijzen mede bepalen;

stopzetting van de productie van het verkochte model;

transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming,uitsluiting;diefstal of verduistering

uit de magazijnen of werkplaatsen van MBDB,waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of

verlies vanenige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijkeomstandigheden en

gebeurtenissen;

niet of niet tijdige levering aan MBDB door toeleveranciers;

niet of niet tijdige uitvoering van door MBDB aan derden uitbestede werkzaamheden;

in- en uitvoerverboden;- maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die deuitvoering van de

Overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder makendan bij het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was;en

ook elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang vanzaken in het bedrijf van MBDB wordt belemmerd,

als gevolg waarvan denakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet langer van MBDB kanworden gevraagd.

14.3 In geval van overmacht aan de zijde van MBDB heeft MBDB het recht omde uitvoering van haar verplichting onder

de Overeenkomst gedurendezes maanden op te schorten dan wel de Overeenkomst door middel vaneen schriftelijke

verklaring te (doen) ontbinden, zonder dat MBDB tot enige schadevergoeding jegens Cliënt gehouden is.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

15.1 MBDB behoudt zich de eigendom voor van alle te leveren en geleverdezaken totdat Cliënt aan al zijn (betalings)

verplichtingen heeft voldaanten aanzien van de door MBDB aan Cliënt krachtens de Overeenkomstgeleverde of af te

leveren zaken, en tevens krachtens Overeenkomstten behoeve van Cliënt door MBDB verrichte of te verrichten Diensten

ofwerkzaamheden, en ook met betrekking tot vorderingen wegens tekortschietenin de nakoming door Cliënt van

zodanige Overeenkomst(en).

15.2 Voordat de eigendom van de afgeleverde zaken op Cliënt is overgegaan,kunnen deze zaken niet worden

vervreemd anders dan in het kader vannormale bedrijfsuitoefening van Cliënt, niet worden bezwaard, niet wordengebruikt

en niet worden gewijzigd, en is Cliënt gehouden iedere gebeurtenisdie MBDB in haar belang als eigenaar van

die zaken schaadt of kanschaden, aan MBDB te melden. Het voorgaande heeft goederenrechtelijkewerking.

15.3 Cliënt vrijwaart MBDB van aanspraken van derden jegens MBDB die dezegeldend zouden kunnen maken in verband

met het eigendomsvoorbehoud.

15.4 Voordat de eigendom van de afgeleverde zaken op Cliënt is overgegaan,is Cliënt verplicht de zaak tegen het WA

en casco-risico te verzekeren enverzekerd te houden. Cliënt verleent MBDB hierbij een onherroepelijkevolmacht uitkeringen

op basis van het verzekerde casco-risico namenshem in ontvangst te nemen.

15.5 Indien Cliënt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet ofMBDB goede grond heeft te vrezen dat hij

daarin tekort zal schieten, isMBDB gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zakenterug te nemen.

15.6 Het terugnemen van haar zaken laat onverlet het recht van MBDB om vanCliënt vergoeding te eisen voor geleden

schade en gemaakte kosten tengevolge van de niet-nakoming van betalingsverplichtingen van Cliënt.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten/geheimhouding

16.1 Alle door MBDB ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, geschriften,dragers met gegevens of andere

informatie, offertes, afbeeldingen,schetsen, modellen, maquettes en dergelijke blijven (intellectueel) eigendomvan

MBDB en dienen, op kosten van Cliënt, op eerste verzoek vanMBDB aan MBDB te worden geretourneerd.

16.2 Cliënt zal de artikel 16.1 bedoelde zaken noch mogen gebruiken, nochdoor derden mogen laten gebruiken, voor

of in verband met enig anderdoel dan waarvoor zij krachtens Overeenkomst aan Cliënt zijn afgegeven.

16.3 De artikel 16.1 bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke toestemmingvan MBDB worden gekopieerd, aan

derden getoond en/of aanderden ter beschikking worden gesteld en/of op andere wijze door derdenworden gebruikt.

16.4 Cliënt zal alle informatie die in het kader van de Overeenkomst doorMBDB wordt verstrekt en waarvan zij het vertrouwelijke

karakter redelijkerwijskan of moet vermoeden, strikt vertrouwelijk behandelen en nietdelen met derden,

behoudens uitdrukkelijke toestemming van MBDB.

16.5 Elke vermelding en elke publicatie met verwijzing naar MBDB, naar deOvereenkomst en/of naar de samenwerking

tussen Cliënt en MBDB moetop voorhand aan MBDB worden voorgelegd en vereist de voorafgaandeschriftelijke

akkoord van MBDB.

16.6 Cliënt verbindt zich ertoe de verplichtingen onder 16.4 overeenkomstig opte leggen aan haar personeel, agenten

en/of onderaannemers.

Artikel 17 – Compliance

17.1 Cliënt garandeert, verzekert en neemt de volgende verplichtingen op zich,zowel namens zichzelf als namens de

met hem/haar verbonden entiteitenen personen:

17.1.1 Cliënt en de met hem/haar verbonden personen zijn alleen verantwoordelijkvoor de inachtneming door henzelf

van alle van toepassing zijndewettelijke verplichtingen. Cliënt en de met hem/haar verbonden personenhebben tot

dusver, naar hun beste weten, alle van toepassing zijndewettelijke regels en verplichtingen in acht genomen en zullen

dit ook in detoekomst doen;

17.1.2 Noch Cliënt, noch de met hem/haar verbonden personen hebben totdusver, naar hun beste weten, direct of

indirect geld of andere schenkingenvan waarde aan een ambtelijk functionaris of ten gunste van dezeaangeboden,

betaald, respectievelijk gedaan of verleend of toegezegd enzullen dit ook in de toekomst nalaten, om zo op onoorbare

wijzeaa) een handeling of beslissing van de ambtelijk functionaris in het kadervan de uitoefening van diens functie

te beïnvloeden,bb) de ambtelijk functionaris ertoe te brengen in strijd met diens dienstvoorschrifteneen handeling

uit te voeren of na te laten,cc) zich een onrechtmatig voordeel te verschaffen, ofdd) de ambtelijk functionaris ertoe

te brengen, diens invloed bij een openbareinstantie te doen gelden om een handeling of beslissing van dezeopenbare

instantie te bewerkstelligen of te beïnvloeden, en zodoende Client,MBDB, een aan MBDB gelieerde onderneming of

een ondernemingvan het Mercedes-Benz-concern een zakelijk voordeel te verschaffen.

17.1.3 In het geval dat Cliënt of enige van zijn verbonden personen een overheidsinstantieof een overheidsambtenaar

is of wordt die bevoegd is omzaken toe te wijzen aan MBDB of enige onderneming van de Mercedes-Benz Group of om

toezicht of controle te kunnen houden op de handelingenvan overheidsambtenaren die in de positie verkeren waarin

zij zakenkunnen toewijzen aan MBDB of enige onderneming van de Mercedes-Benz Group, dient Cliënt of enige van

zijn verbonden personen zich ervante vergewissen dat tegenstrijdige belangen worden uitgesloten en zonderenige

vertraging MBDB te informeren over te nemen maatregelen.MBDB moet zonder enige vertraging schriftelijk geïnformeerd

wordenindien Cliënt of enige van zijn verbonden personen een overheidsinstantieof een overheidsambtenaar

is of wordt die bevoegd is om zaken toe tewijzen aan MBDB of enige Onderneming van de Mercedes-Benz Group ofom

toezicht of controle te kunnen houden op handelingen vanOverheidsambtenaren die in de positie verkeren om zaken

toe te wijzenaan MBDB of enige Onderneming van de Mercedes-Benz Group.

17.2 Cliënt zal MBDB, de met MBDB verbonden ondernemingen of de ondernemingenvan het Mercedes-Benz-concern

in volle omvang bij het in achtnemen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondersteunenen met hen

samenwerken. In het bijzonder zal Cliënt accurate boeken enbescheiden bijhouden en zal Cliënt MBDB zonder enige

vertraging informerenover omkopingen of andere ongepaste betalingen die verzocht,gemaakt of aangeboden worden

in connectie met deze Overeenkomst.Op verzoek van MBDB, zal Cliënt die bescheiden die noodzakelijkzijn voor MBDB

om de naleving van de van toepassing zijnde wet- enregelgeving door Cliënt in het kader van deze Overeenkomst te

verifiëren,beschikbaar stellen aan een door MBDB geselecteerde, beëdigde auditordie gehouden is om geheimhouding

te betrachten. Indien zo’n auditor eniggebrek aan de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgevingdoor

Cliënt opmerkt, stemt Cliënt ermee in dat de auditor informatiegerelateerd aan dit gebrek openbaart aan MBDB

en, voor zover vereistdoor een juridisch verzoek door de bevoegde rechter of overheidsorgaan,aan derde partijen.

17.3 In geen geval is MBDB op grond van deze Overeenkomst of in verbanddaarmee jegens Cliënt verplicht tot een

handeling of het niet handelen,wanneer zij van mening is dat een dergelijke handeling of niet handelenzou leiden tot

een overtreding van de van toepassing zijnde wet- en regelgevingdoor MBDB. In geen geval is MBDB jegens de Cliënt

aansprakelijkvoor handelingen of het niet handelen betreffende de van toepassingzijnde wet- en regelgeving.

17.4 Indien Cliënt of de met hem verbonden personen niet voldoet aan een vande voornoemde garanties, toezeggingen

en verplichtingen, die hiermeeals wezenlijk en gedurende de gehele duur van deze Overeenkomst alsvan kracht zijnde

worden beschouwd, of deze overtreedt, dan heeft MBDBhet recht:

17.4.1 Eventuele aan Cliënt nog verschuldigde betalingen en/of andereprestaties voor vervallen te verklaren en reeds

betaalde of toegewezenbedragen en/of prestaties in te houden, voor zover deze op grond van devan toepassing zijnde

wet- en regelgeving verboden zijn,

17.4.2 Verdere leveringen of prestaties op grond van deze Overeenkomst teweigeren, zonder jegens Cliënt voor eventuele

vorderingen, verliezen ofschades aansprakelijk te zijn.

17.5 De in artikel 17.1 tot en met 17.4 genoemde begrippen hebben de navolgendebetekenis:• Onder “ambtelijk

functionaris” wordt verstaan: elke ambtenaar, werknemerof andere functionaris van een openbare instantie (inclusief

hun familieleden),en ook iedere persoon die voor een openbare instantie in officiëlefunctie actief is, en ook

kandidaten voor politieke functies;• Onder “Van toepassing zijnde wet- en regelgeving” wordt verstaan: deactueel van

kracht zijnde versie van de US Foreign Corrupt Practices Act,ongeacht de beperkingen qua rechtsbevoegdheid, en alle

andere wetten,voorschriften, reglementen, bevelen, decreten of andere richtlijnen diekracht van wet hebben en van

toepassing zijn op welke activiteiten Cliëntof enige van zijn verbonden personen dan ook heeft in verband met deze-

Overeenkomst of met enige andere zakelijke aangelegenheid waarin deCliënt en zijn verbonden personen betrokken

zijn, en dit in elk geval,zelfs als deze wetten van tijd tot tijd gewijzigd worden. De bepalingen vande US Foreign Corrupt

Practices Act zijn echter niet met terugwerkendekracht op de overeenkomst van toepassing;• Onder “openbare

instantie” wordt verstaan: elk overheidsorgaan en elkeandere overheidsdienst (inclusief en ongeacht de aard van de

organisatiebedrijven en ondernemingen van overheidsdiensten of onder controledaarvan), politieke partijen en ook

internationale organisaties;• Onder “verbonden personen” wordt verstaan: bestuurs- en directieledenen medewerkers

van Cliënt, diens vertegenwoordigers, vennoten ofeigenaren, en ook alle overige personen die in zijn/haar naam of

belanghandelen.

Artikel 18 – Opschorting en beëindiging

18.1 MBDB is, onverminderd alle andere uit deze voorwaarden, Overeenkomsten de wet voorvloeiende rechten,

gerechtigd om de Overeenkomst metonmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te beëindigen(geen ontbinding)

of haar verplichtingen daaronder op te schorten, zonderaansprakelijkheid jegens Cliënt, in geval: (a) Cliënt

een van de bepalingenvan de deze voorwaarden of een Overeenkomst schendt en – indien dithersteld kan worden

– deze schending niet uiterlijk 14 dagen na ontvangstvan een schriftelijke ingebrekestelling van MBDB herstelt; (b)

Cliënt instaat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance vanbetaling indient, dan wel beslag op een

substantieel gedeelte van zijnvermogen wordt gelegd; (c) de bedrijfsvoering van de onderneming vande Cliënt wordt

stilgelegd; (d) beslag wordt gelegd op (een deel van)het vermogen van de Cliënt; (e) de onderneming van de Cliënt

wordtgeliquideerd; of (f) overname, fusie, splitsing of daarmee vergelijkbarerechtstoestand plaats heeft met betrekking

tot (de onderneming van)Cliënt, waaronder mede begrepen wijzigingen in de zeggenschapsstructuurvan Cliënt.

18.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst op grond van het in lid 1 bepaaldeheeft MBDB recht op (aanvullende)

schadevergoeding, waarvan hetbedrag wordt vastgesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag, vermeerderdmet

kosten en wettelijke (handels)rente, onverminderd het rechtvan MBDB op betaling van de werkelijk geleden schade

voor zover dezeeen hoger bedrag beloopt, tenzij de niet-nakoming die tot beëindigingvan de Overeenkomst leidt een

andere oorzaak heeft dan overmacht vanMBDB. Ter voorkoming van onduidelijkheid, in geval van beëindiging vande

Overeenkomst op grond van het in lid 1 bepaalde heeft Cliënt nooitrecht op terugbetaling van onder de Overeenkomst

aan MBDB betaaldebedragen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

19.1 Op deze voorwaarden, alle aanbiedingen van en Overeenkomsten metMBDB is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing, met uitsluiting vande bepalingen van het Weens Koopverdrag.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden,enige aanbieding of Overeenkomst,

op welke basis dan ook,zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht,tenzij MBDB

ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegderechter in de woon- /vestigingsplaats van Cliënt.

Artikel 20 – Persoonsgegevens

20.1 Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkings-verantwoordelijke voorde verwerking van de persoonsgegevens

die door Cliënt worden vermeldop een opdrachtformulier is MBDB. De persoonsgegevens worden doorMBDB uitsluitend

verwerkt in overeenstemming met de Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG) en gerelateerde

wetgeving op hetgebied van gegevensbescherming.

20.2 Verwerkingsdoeleinden. De verwerking van persoonsgegevens vindtplaats in het kader van de totstandkoming

en de uitvoering van de overeenkomstmet Cliënt.Daarnaast kan MBDB aan de hand van deze verwerking van persoonsgegevenseen

optimale service geven, hem tijdig voorzien van actueleproductinformatie, hem gepersonaliseerde

aanbiedingen doen en haargarantieverplichtingen jegens hem nakomen.

20.3 Rechtsgrondslagen voor de verwerking. De verwerking van persoonsgegevensvoor voornoemde doeleinden is

gebaseerd op verschillenderechtsgrondslagen in de zin van de AVG, zoals hieronder gespecifieerd:a. De verwerking

is noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering vande overeenkomst met Cliënt. De rechtsgrondslag isin dat

geval art. 6 lid 1 b AVG.b. De verwerking is noodzakelijk in verband met een wettelijke verplichtingvan MBDB, bijvoorbeeld

gegevensopslag om te voldoen aan commerciëleof fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen, overdracht in

overeenstemmingmet officiële of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een strafrechtelijkeinstantie. Indien de

verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voorhet nakomen van deze wettelijke verplichtingen is MBDB daartoe

opgrond van art. 6 lid 1 c AVG bevoegd.c. De verwerking is noodzakelijk in het kader van de gerechtvaardigdebelangen

van MBDB en de gerechtvaardigde belangen van derden opgrond van art. 6 lid 1 f AVG. Het in stand houden van de

functionaliteitvan onze IT-systemen, de (directe) marketing voor onze eigen zaken endienstverleningen (voor zover

deze niet met uw instemming geschiedt)en die van derden en de juridisch voorgeschreven documentatie vanzakelijke

contacten zijn voorbeelden van dergelijke legitieme belangen.In het kader van de belangenafweging houden wij in het

bijzonderrekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, deverwerkingsomstandigheden en

uw belang bij de vertrouwelijkheid van uwpersoonsgegevens.

d. Indien wettelijk vereist zal MBDB aan Cliënt toestemming vragen voorde verwerking van zijn of haar persoonsgegevens

door MBDB voor dedoor MBDB aangegeven doeleinden. Indien Cliënt toestemming heeftverleend voor de

verwerking van persoonsgegevens, vormt deze derechtsgrondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 a AVG). Cliënt heeft

hetrecht om verleende toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheidvan de verwerking van persoonsgegevens

voorafgaand aan de intrekkingvan toestemming blijft door de intrekking onverlet. Ook de verdereverwerking

van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag,bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen,

blijft onverlet.In het geval de verstrekking van persoonsgegevens aan MBDB een wettelijkeof contractuele

verplichting is, dan wel een noodzakelijke voorwaardeom een overeenkomst te sluiten, dan betekent een weigering

van Cliëntom deze persoonsgegevens te verstrekken dat MBDB mogelijk niet instaat is om de gevraagde zaken of

Diensten aan Cliënt te leveren.

20.4 Export controle. MBDB is onderdeel van een wereldwijd opererend concern(Mercedes-Benz Group AG) en houdt

zich bezig met internationalehandel waarbij geleverd wordt aan klanten over de hele wereld. In hetkader van onze

algemene zakelijke transacties en bedrijfsvoering voerenwij export controlemaatregelen uit ten aanzien van alle

partijen met wiewij, direct dan wel indirect, zakendoen, en/of ten aanzien van partijen die(eind)gebruiker van onze

zaken of Diensten zijn zoals klanten, eindgebruikers,begunstigden, agenten, dealers, zakenpartners, licentiehouders,

consultants, sollicitanten, medewerkers etc. Deze export controlemaatregelenzijn gebaseerd op toepasselijke

regelgeving van de VN, de EU, deVS en andere landen of internationale organisaties. Om aan voornoemderegelgeving

te voldoen controleren en verifiëren wij regelmatig relevantebedrijfsgegevens, inclusief persoonsgegevens, met algemeen

toegankelijke(internationale) sanctielijsten van voornoemde organisaties of landen.MBDB is niet verantwoordelijk

voor de inhoud van deze sanctielijsten.

20.5 Ontvangers van persoonsgegevens. Bij het gebruik van dienstverlenerskunnen persoonlijke gegevens worden

doorgegeven aan ontvangers inlanden buiten de Europese Unie (“EU”), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen(=

Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, metname in de VS en India.De volgende landen worden

door de EU beschouwd als landen met eenpassend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevensdat

overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit):Andorra, Argentinië, Canada (beperkt),

Faeröer-eilanden, Guernsey,Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay.Wij komen met

ontvangers in andere landen overeen om EU-modelcontractbepalingen,bindende bedrijfsvoorschriften of het Swiss-

U.S. PrivacyShield toe te passen om een “passend beschermingsniveau” te creërenin overeenstemming met de wettelijke

vereisten. Aanvullende informatiehierover stellen wij u graag via de in onderstaande contactgegevens terbeschikking.

Ook worden persoonsgegevens in het kader van productinformatie,(direct-) marketingactiviteiten en andere

(service-) Diensten beschikbaargesteld aan derden, waaronder begrepen, de met MBDB gelieerde ondernemingen,en

ook haar verkooporganisatie.

20.6 Bewaartermijn. MBDB bewaart de persoonsgegevens niet langer dannoodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

Aanvullende informatiehierover stellen wij u graag via de in onderstaande contactgegevenster beschikking.

20.7 Rechten van Cliënt. Cliënt heeft op basis van de AVG bepaalde wettelijkerechten, waaronder het recht op informatie

(art. 15 AVG), rectificatie (art.16 AVG), vergetelheid (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art.18 AVG)

en dataportabiliteit (art. 20 AVG). Om deze wettelijke rechten uitte oefenen, voor vragen en/of om meer informatie

te verkrijgen over deverwerking van persoonsgegevens, kan een Cliënt zich richten tot MBDBvia DSR.nl@mercedes-

benz.com. Wanneer Cliënt van mening is dat deverwerking van persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke

voorschriften,heeft Cliënt het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde,toezichthoudende autoriteit voor

gegevensbescherming.

20.8 Functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbeschermingis de Chief Officer Corporate

Data Protection vanMercedes-Benz Group AG, te bereiken via email aan data.protection@mercedes-benz.com en via

post aan Mercedes-Benz Group AG, terattentie van Chief Officer Corporate Data Protection, HPC E600, 70546Stuttgart,

Duitsland.

Artikel 21 – Vertalingen

21.1 Indien van deze voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en interpretatieverschillen

mochten ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de tekst

in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.

Artikel 22 – Overdracht

22.1 De Cliënt is niet bevoegd om een Overeenkomst of zijn rechten en

verplichtingen daaronder over te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders

schriftelijk overeen is gekomen. Een overdracht in strijd hiermee ontbeert

elk goederenrechtelijk effect (‘zakelijke werking’).

Juni 2022

Aanvragen formulier

Door het versturen van mijn gegevens ga ik akkoord met de privacyverklaring van Mercedes Benz

Aanvraag formulier

Door het versturen van mijn gegevens ga ik akkoord met de privacyverklaring van Mercedes Benz

Zoek op model

Klik op het gewenste model en bekijk alle accessoires

Citan

Citan Tourer

Vito

eVito

Vito Tourer

Sprinter

eSprinter

Sprinter Tourer TEST